Posturi vacante

Consiliul Judeţean Harghita – Agenţia de Management Energetic organizează concurs pentru ocuparea posturile contractual vacante pe perioada determinată şi nedeterminată cu timp normal şi parţial:

- 1 post de consilier juridic, grad profesională I, nivelul studiilor S,
-1 post referent, grad profesional IA, nivelul studiilor M,
-1 post inspector de specialitate, grad profesional I, nivelul studiilor S,

Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii pentru a participa la concursul pentru ocupare unui post vacant sau temporar vacant, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
•cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale:

Pentru Consilier juridic I – timp parţial- durata nedeterminată

- studii universitare juridice de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare juridice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechime în muncă în specialitatea studiilor necesară – minim 3 ani;
- cunoştinţe de utilizare a calculatorului (Windows,Word, Excel).

Pentru Referent IA – timp normal- durata nedeterminată

- studii medii cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în muncă minim 6 ani;
- cunoştinţe de utilizare a calculatorului (Windows,Word, Excel).
-
Pentru Inspector de specialitate I – timp normal- durata determinată

- studii superioară de lungă durata absolvită cu diploma de licenţă;
- vechime minimum 3 ani după terminarea studii universitar;
- cunoştinţe de utilizare a calculatorului (Windows,Word, Excel).

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs, care va conţine următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte, care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la lit.e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la lit.b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Concursul se va desfăşura începând din data de 18 noiembrie 2015, ora 10,00-probă scrisă, iar interviul se va susţine în data de 24 noiembrie 2015 la sediul Consiliul Judetean Harghita, P-ta Libertăţii nr.5.
Dosarul de concurs se poate depune la sediul Consiliul Judetean Harghita – Agentia de Management Energetic, P-ta Libertăţii nr.5 camera 204, în perioada de 28 octombrie – 11 noiembrie 2015, între orele 08,00-16,00.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul Agentiei de Managment Energetic http://spme.ro – posturi vacante şi site-ul Consiliului Judeţean Harghita http://judetulharghita.ro- posturi vacante.
Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0266–207784 sau la sediul instituţiei str. P-ta Libertăţii nr.5, Miercurea Ciuc, camera 204.

CALENDARUL de desfăşurare a concursului:
Nr.crt. Activitatea planificată Perioada de desfăşurare
1 Înscrierea candidaţilor 28.10.2015–11.11.2015
2 Selectarea dosarelor de concurs 12.11.2015
3 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 13.11.2015
4 Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 16.11.2015
5 Afişarea rezultatelor contestaţiilor selectiei dosarelor de concurs; listelor nominale ale candidaţilor admişi 17.11.2015
6 Prima probă a concursului- proba scrisă 18.11.2015
7 Afişarea rezultatelor la proba scrisă 19.11.2015
8 Contestarea rezultatelor probei scrise 20.11.2015
9 Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă 23.11.2015
10 A doua probă a concursului – interviul 24.11.2015
11 Afişarea rezultatelor la interviu 25.11.2015
12 Contestarea rezultatelor la interviu 26.11.2015
13 Afişarea rezultatelor contestaţiilor la interviu şi a rezultatelor finale ale concursului 27.11.2015
Bibliografia poate fi descărcat aici:

Ne găsiţi pe Facebook!

Newsletter

Abonare  Dezabonare